Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

                       VZDĚLÁNÍ A VÝCHOVA

 

 

Mateřská škola pracuje dle platného RVP, který akceptuje vývojová specifika dětí a umožňuje rozvoj každého jednotlivce v rozsahu jeho možností. Podporujeme rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílíme se na jeho zdravém citovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Pomáháme vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před  vstupem   do   ZŠ   a   poskytujeme   speciálně  pedagogickou   péči  dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Výchovně vzdělávací práce je zaměřena na citlivé zařazení socio-kulturně znevýhodněných dětí na úroveň ostatních.
Na odloučeném pracovišti jsou děti ve spolupráci s farním úřadem seznamovány s prvky křesťanské výchovy pohádkami, oslavami svátků.

 

Zaměření na školní rok 2019/2020

Školní vzdělávací program, který je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

 

Ve školce se rádi máme společný čas prožíváme!

Motto:

„Je úžasné, co děti dokážou, když jim k tomu dáme příležitost.“

                                                                                                 Linda Dobson

Naše vize:      Vytváření pozitivního školního klimatu

Je důležité hned od nástupu dítěte a dále po celou dobu jeho docházky.

Její přístup k nim, tvořivost a originalita usnadní dětem nástup do MŠ.

Společně s dětmi vytváří pravidla kolektivního soužití.

Podporuje atmosféru rovnosti, důvěry a optimismu.

Učitelka je důležitý vzor pro děti.

 

cíle výchovy:
 •  přirozenou formou rozvíjet osobnost s využitím tradic
 
 • vést děti ke kladnému vztahu  k přírodě
čtvrtletní podtémata:  
 Září - Listopad "PODZIMNÍ HRÁTKY VE ŠKOLCE"
Charakteristika tématu  a jeho cíle:
 • V tomto období se zaměříme především na adaptaci nových dětí, jejich citový život a zapojení do kolektivu.
 • Na vytváření vztahu k mateřské škole a pravidel společného soužití.
 • Velkou pozornost budeme věnovat zvládání základních sebeobslužných činností (hygienické návyky, svlékání a oblékání, stolování), jejich rozvíjení a upevňování podle individuálních schopností dětí.
 • Děti se budou seznamovat se změnami v přírodě, jejími zákonitostmi a ochranou životního prostředí.
 • Poznáváním krás podzimu vytvářet kladný vztah k živé i neživé přírodě a její ochraně.

 

Prosinec - Únor  "ZIMNÍ HRÁTKY VE ŠKOLCE"
 Charakteristika tématu  a jeho cíle:
 • V tomto období se zaměříme na vytváření pohodového prostředí ve spojení s vánočními a novoročními tradicemi a zvyky.
 • Zaměříme se na dodržování pravidel společného soužití a tím navodíme příjemnou atmosféru a pohodu.
 • Vytvářet u dětí povědomí o zdraví a jeho ochraně v souvislosti s počasím, sporty a nebezpečími, které vychází z různých životních situací.
 • Připravovat děti na vstup do ZŠ – všechny elementární činnosti důležité pro vstup do ZŠ.

 

Březen - Květen  "JARNÍ HRÁTKY VE ŠKOLCE"
 Charakteristika   tématu a jeho cíle:
 • V tomto období se zaměříme na prožitky a radosti spojené se svátky jara – Velikonoce, Jarní besídka, Čarodějnice
 • Naučit děti vnímat změny v přírodě tak, jak v souvislosti navazují a přizpůsobovat své chování daným situacím
 • Podporovat u dětí fantazii a tvořivost, schopnost přijímat názory druhých dětí a vhodně s nimi komunikovat
 • Vést děti ke správnému kolektivnímu soužití ve třídě a vytvářet základní návyky společenského chování odpovídající věku dětí. 
 • Dále se v tomto období se zaměříme na prožívání příjemných zážitků, přírodních a kulturních krás (měsíc knihy, besídky, tradice).
 • Rozvíjet aktivní účast dětí v rozhovoru a schopnost si vzájemně  naslouchat.
 • Seznamovat dětí s pravidly silničního provozu.
Červen - Srpen

  "LETNÍ HRÁTKY VE ŠKOLCE"

Charakteristika   tématu a jeho cíle:

 • V tomto období se zaměříme na různorodé činnosti spojené s cestováním a sportováním, na aktivní prožívání dětí (výlety do přírody, kulturní akce, …).
 • Budeme podporovat u dětí samostatnost, přiměřené rozhodování a sebeovládání.
 • Vytvářet dětem podnětné prostředí bohaté na pohybové činnosti.
 • Posilovat sebedůvěru a osobní spokojenost, upevňování kolektivních vztahů
 • Vzájemně prožívat společné radostné události (oslavy: Den matek, Dětský den, Rozloučení s předškoláky).
 • Podporovat v dětech přátelství a vzájemnou toleranci.
 • Dále se zaměříme na rozlišování společensky nežádoucího chování, sebeovládání při krizových situacích (setkávání s neznámými lidmi).
 • Dodržování bezpečnosti při pohybových činnostech, hrách a sportech.
 • Rozšiřovat poznatky o okolním světě

 

 

moudro-v-knize.jpg